Obchodní podmínkyProvozovatel e-shopu, dodavatel zboží, servis AARYAN TRADE s.r.o.U vinných sklepů 145/7,Vysočany,19000 Praha 9IČ: 24204056 DIČ:CZ24204056 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188366 (dále jen „prodejce")

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě rodinnybalik.cz . Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu rodinnybalik.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

2. Fotografie mají pouze informativní charakter a jednotlivé odstíny se mohou lišit dle individuálního nastavení monitoru.

 

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

 

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

7. Osobní údaje jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

 

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. Zboží může být zaplaceno při převzetí zboží na místě dodání hotově, nebo před dodáním bankovním převodem na účet dodavatele.

 

2. Zboží může být zaplaceno v celkové výši předem a to převodem na číslo účtu: 2501180774/2010 v případě platby na účet uveďte číslo objednávky jako Variabilní symbol.

 

DODACÍ PODMÍNKY

 

1.Průměrná doba dodání je 2-15 dnů, dodací lhůta se počítá od potvrzení objednávky.

 

2. Zboží bude doručeno ČP, vybrané zboží je možné vyzvednout svépomocí.

 

REKLAMACE

 

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu SUPERSALE.CZ a právním řádem platným v ČR.

 

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese  info@supersale.cz

 

3. Neručíme za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho nesprávnou údržbou.PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který sdělí kupujícímu. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.

 

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

 

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

 

4. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na doručovací adresu:AARYAN TRADE s.r.o.U vinných sklepů 145/7,Vysočany,19000 Praha 9IČ: 24204056 DIČ:CZ24204056. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.supersale.cz .Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

 

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

 

1. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR.

 

2. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek.

 

3. Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.

 

4. Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem. Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj dle zákona č. 563/1991 Sb.

 

5. Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

 

6. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

 

7. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.

 

8. Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

 

9. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@supersale.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ

 

1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

 

2. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

3. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet kupujícího dle dohody s kupujícím.V případě vrácení objednávky a tím zrušení kupní smlouvy hradí náklady na poštovné zákazník.

 

PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ

 

1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

 

2. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, např. elektronicky na emailovou adresu info@supersale.cz nebo písemně v provozovně prodávajícího.

 

3. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.

 

4. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodávajícího, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

 

5. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.V případě vrácení objednávky a tím zrušení kupní smlouvy hradí náklady na poštovné zákazník.

 

ROZPOR Z KUPNÍ SMLOUVY

 

1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného vypočítaného vždy jednotlivě , nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 

3. Kupující je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázkem.

 

4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

5. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem.

 

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.supersale.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.